MotorBike Journey “ออกไป”

“ออกไป”… ออกไปสู่โลกกว้าง หาประสบการณ์ใหม่ๆ ออกไปทำสิ่งที่ชอบ กับคนที่ใช่ คำว่า “ไม่มีเวลา” มันเป็นเพียงข้ออ้างในการทำในสิ่งที่เรารัก ยังมีอีก 10 เส้นทางใน…
Video Rating: 5 / 5

Motorbike Madness – Isle of Man TT – 1998 Documentary.